Arazi Toplulaştırma ve Tarımsal Altyapı

Şube Görevleri

 Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü 

​a) Arazi ve toprak etüdü, sınıflama ve haritalama islerini yapmak, yaptırmak,
 
b) Toprak ve arazi veri tabanına ilişkin çalışmaları yapmak,
 
c) Toprak ve sulama suyu ile ilgili analizleri yapmak ve yaptırmak,
 
ç) Arazi kullanım planlarını yapmak, yaptırmak,
 
d) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,
 
e) Tarımsal üretim potansiyeli yüksek ovaların belirlenmesi işlemlerini yapmak,
yaptırmak,
 
f) Tarımsal amaçlı arazi kullanım planlarını hazırlamak, hazırlatmak
 
g) Toprak ve sulama suyu analiz laboratuarlarının kuruluş izinleri ile ilgili işlemler iyürütmek
 
ğ) Toprak ve arazilerin korunması, geliştirilmesi ve verimli kullanılması ile ilgili çalışmalar yapmak, uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek, toprak, su,biyolojik çeşitlilik gibi doğal kaynakların doğal olaylar veya arazi kullanımından kaynaklanan bozulmalarını önlemek için gerekli tedbirleri almak,
 
h) Tarım dışı arazi kullanım taleplerini değerlendirmek,
 
ı) Hazine arazisinin kamu kuruluşlarına tahsis işlemlerini yapmak,
 
i) Tarım alanlarının korunması ve amacına uygun kullanımını sağlamak için gereklitedbirleri almak, aldırmak ve zorunlu hallerde amacı dışında kullanımına izin vermek,
 
j) Dağıtılmayan hazine arazilerinin değerlendirilmesini sağlamak,
 
k) Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak, arazi değerlendirmesine esas nüfus, iklim, toprak, bitki, hidroloji, jeoloji ve diğer arazi bilgilerini temin etmek,
 
l) Tarım arazilerinin korunması ve geliştirilmesine yönelik uygulanmış veya planlanan projelerin tarımsal üretime etkileri yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, yatırım önceliklerinin belirlenmesine yardımcı olmak
 
m) Tarım arazilerinin bölünmesini engellemek amacı ile gerekli çalışmaları yapmak,
 
n) Tarım arazilerinin tevhit, ifraz ve vasıf değişikliği gibi taleplerini değerlendirmek,
 
o) Toprak koruma kurullarının sekretarya hizmetlerini yürütmek, çalışmalarda bulunmak ve katılım sağlamak,
 
ö) Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri ile ilgili etüt, proje veuygulama işlemlerini yapmak, yaptırmak
 
p) 5403 sayılı Kanun kapsamında yapılan özel arazi toplulaştırma taleplerini değerlendirmek, kontrol etmek,
 
r) Arazi derecelendirme işlemlerini yapmak, yaptırmak,
 
s) Yeter gelirli isletme büyüklüğünü hesaplamak, sürdürülebilir isletme ölçeğinibelirleyerek arazi edindirme işlemlerini yürütmek,
 
ş) Arazi dağıtım ve kiralama çalışmalarını yapmak, yaptırmak, arazi satış izni, ipotek ve temlik işlemlerini yürütmek,
 
t) Kamulaştırma işlemlerini yürütmek,
 
u) Kırsal alan düzenlemesi, geliştirilmesi ve altyapı çalışmalarını yapmak, yaptırmak
 
ü) İdari bağlılık işlemlerini (köy altı yerleşim birimlerinin birleştirilerek yeni köy oluşturulması, bağımsız köy oluşturulması) yürütmek,
 
v) Sulama projelerinin etüt, proje ve uygulamalarını yapmak, yaptırmak,
 
y) Mevcut sulama şebekelerinde sulama sonuçlarını bitkisel üretim, sulama ve toprak koruma açısından izlemek değerlendirmek ve iyileştirici tedbirler almak,
 
z) Çalışma konuları ile ilgili ihale ve kesin hesap işlemlerini yapmak,
 
aa) Tarımsal sulamada verimliliği artırmak, uygun sulama tekniklerinin kullanımını sağlamak,
 
bb) Sulama alanlarında su tasarrufu sağlayacak modern sulama sistemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, projeler yapmak, yaptırmak ve desteklemek,
 
cc) Sorunlu ve sorunlu olabilecek tarım arazilerini tespit etmek, ettirmek ve uygun projeler (Erozyon, drenaj, arazi ıslahı vd.) hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak,
 
çç) İl dahilinde sulamaya acılan alanlarla ilgili kuruluşlarca işbirliği yaparak sulu tarım tekniklerini hazırlanacak bir program içerisinde çiftçilere öğretmek ve yaymak.
 
dd) Konusu ile ilgili il yayım programlarını hazırlamak, faydalı bilgiler, broşür, elkitabı, demonstrasyonlar, gösteri ve benzeri yollarla kendi elemanlarına ve çiftçilere ulaştırmak ve tarım teknolojilerine ait yeni bilgilere çiftçilere yayım yoluyla iletmek,
 
ee) Örnek çiftçi yetiştirmek gayesi ile çiftçi çocukları, kadınlar ve gençleri için eğitim programları ve projeleri uygulamak
 
ff) Diğer mevzuat ve il Müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.​


''